آرشیو نوشته هاچوب چند تکه فینگر جوینت

استفاده از چوب چند تکه شده (فینگر جوینت) در بائو و پاسار درب به منظور جلوگیری از پیچیدگی درب