آرشیو نوشته هادرب فلت و صاف

درب کابینت فلت و صاف است که فاقد بائو و پاسار می باشد و ضخامت آن از 22 الی 32 میلی متر قابل اجرا خواهد بود.