آرشیو نوشته هابائوها 18، پاسارها 8 و 30

بائو در دوطرف پنل درب به عرض 18 سانتی متر، پاسار بالا به عرض 8 سانتی متر،پاسار پایین به عرض 30 سانتی متر