آرشیو نوشته هابائوها 14، پاسارها 14 و 20

بائو در دوطرف پنل درب به عرض 14 سانتی متر، پاسار بالا به عرض 14 سانتی متر، پاسار پایین به عرض 20 سانتی متر