آرشیو نوشته هادارای روکوب و پشت کوب با چوب و روکش طبیعی چوب