آرشیو نوشته هادارای روکوب و پشت کوب با روکش طبیعی چوب