آرشیو نوشته هاپروفیل 40X80

پروفیل 40X80 یا ناودانی 90 بصورت قاب ساخته شده و توسط روکش طبیعی چوب کاور شده است