آرشیو نوشته هادرب تک قاب ابزارخورده

درب کابینت ابزار خورده و قاب دار طراحی شده است، ضخامت درب کابینت از 22 الی 32 میلی متر قابل اجرا خواهد بود.