آرشیو نوشته هادارای تاج، پاخور و سرستون با چوب و روکش طبیعی چوب