آرشیو نوشته هادارای تاج، پاخور و سرستون با رنگ پوششی