آرشیو نوشته هادارای تاج، پاخور و سرستون با روکش چوب