آرشیو نوشته هاابزار فرز و اور فرز

کلیه ابزار های سطح (طرح های روی) قرنیز توسط ابزار فرز و اور فرز انجام می شود.