آرشیو نوشته هالبه قرنیز با زاویه 45 درجه برش خورده

پشت قرنیز بصورت فارسی بر (لبه قرنیز با زاویه 45 درجه برش خورده) می باشد.