آرشیو نوشته هاچوب و روکش طبیعی چوب

دارای روکوب، پاخور و تاج با چوب و روکش طبیعی چوب