آرشیو نوشته هارنگ پوششی

دارای روکوب، پاخور و تاج با رنگ پوششی