آرشیو نوشته هاروکش طبیعی چوب

دارای روکوب، پاخور و تاج با روکش طبیعی چوب