آرشیو نوشته هابائوها 15، پاسارها 15 و 20

بائو در دوطرف پنل درب به عرض 15 سانتی متر، پاسار بالا به عرض 15 سانتی متر، پاسار پایین به عرض 20 سانتی متر